اشتباهات در پوشیدن لباس مردانه

مطئن هستم شما هم موافقید که پیراهن مردانه از ضرروی ترین انواع لباس مردانه می باشد. اما بسیار ای آقایان در انتخاب و پوشیدن این لباس مهم اشتباهاتی را مرتکب می شوند.
اشتباه اول: یقه پیراهن بسیار تنگ یا بسیار گوشاد است.
اشتباه دوم:آستین پیراهن بسیار کوتاه یا بسیار بلند است.
اشتباه سوم: بزرگ بودن دور کمر پیراهن مردانه.
اشتباه چهارم: پیراهن بلند را روی شلوار قرار می دهند.
اشتباه پنجم: پیراهن کوتاه را در شلوار می گذارند.